EGE SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş UZAY KAMPI TÜRKİYE

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Uzay Kampı Türkiye (“Uzay Kampı Türkiye” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Uzay Kampı Türkiye tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
 • Şirket tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini Kişisel verilerinizin Uzay Kampı Türkiye tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, Uzay Kampi Türkiye Gizlilik Politikasi’nda yer almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Uzay Kampı Türkiye tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir:

 • Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 • Kişisel verileriniz Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:
Bu başvuru formu ile şahsınız ile ilgili olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Kişisel Verilere İlişkin Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması ve Başvuru Talep Formu Metinleri :

Uzay Kampı Türkiye olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Uzay Kampı Türkiye Gizlilik Politikası, üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

UZAY KAMPI TÜRKİYE GİZLİLİK POLİTİKASI

ESBAŞ (Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.) (“Uzay Kampı Türkiye”) olarak, katılımcılarımızın ve potansiyel müşterilerimizin sunduğumuz konaklamalı ve konaklamasız programlardan güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak ve internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Uzay Kampı Türkiye Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızın bu bağlamda bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. spacecampturkey.com çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.

İşbu Politika’nın amacı, Uzay Kampı Türkiye tarafından işletilmekte olan www.spacecampturkey.com internet sitesinin (“Portal”) işletilmesi sırasında Portal üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Uzay Kampı Türkiye ile paylaşılan veya Uzay Kampı Türkiyenin, Veri Sahibi’nin Portal’ı kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda Uzay Kampı Türkiye tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kullanıcı Bilgisi
  • Katılımcının; adı, ikinci adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, cinsiyeti, doğum tarihi, yaşı, uyruğu, adresi, okul adı, program türü, nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi veya taranmış hali, kamp dönem tarihi, yasal velinin ev telefonu, yasal velinin iş telefonu, yasal velinin cep telefonu, yasal velinin faks numarası, yasal velinin e-posta adresi, yasal velinin imzası. Refakatçinin adı, soyadı, T.C. kimlik no, cinsiyeti, doğum tarihi, yaşı, uyruğu, adresi, okul adı, ev telefonu, iş telefonu, cep telefonu, faks no, e-posta adresi, kamp dönem tarihi, refakatçinin çocuğa yakınlığı.
  • Ulaşım Bölümü Kapsamında: İzmir’e varış ve İzmir’den ayrılış şekli ile ilgili olarak, ulaşım şekli (hava yolu/otobüs), kalkış tarihi, kalkış saati, kalkış yeri, otobüs/hava yolu şirketinin adı, uçuş numarası.
  • Sağlık Bölümü Kapsamında:Katılımcının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyeti, kamp dönemi, özel sağlık sigortası kartının fotokopisi, kan grubu, kronik hastalığı, bağışıklama bilgileri, soy geçmişi, tıbbi anamnez bilgileri, fizik muayene sonuçları, laboratuvar bulguları, reçetesi, kamp süresince kullanması gereken ilaçları, ebeveynden gelen yazılı ilaç kullanma talimatı, gıda, metal ve başka maddelere alerjisi, beslenme ile ilgili uyulması gereken kısıtlamaları, yasal veli olarak imzası. Katılımcı için doktor veya sağlık merkezleri tarafından verilmiş raporlar. Rapor veren doktorun adı, soyadı, diploma numarası, imza ve kaşesi.
  • İndirim Uygulamaları Kapsamında: Devlet Memuru İndirimi: Velinin devlet memuru olduğunu gösteren kimlik kartının veya kurumundan alınan yazılı belgenin fotokopisi veya taranmış hali, adı, soyadı, baba adı, T.C. kimlik numarası, kurum sicil no, emekli sicil no, doğum tarihi, görev ve ünvanı, öğrenim durumu, kadro derecesi, görev aylığı, kazanılmış hak aylığı, emekli aylığı. Kardeş İndirimi: Öğrencilerin nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi veya taranmış hali. Mail Order Yolu ile Yapılacak Ödemeler Kapsamında: Kredi kartı sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanının veya ehliyetinin önlü arkalı fotokopisi veya taranmış hali, mail order formu, kredi kartı numarası, cvv veya cvv2 kodu, geçerlilik tarihi ve imzası.
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Talep/Şikayet/Öneri/Dilek Yönetimi Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Gizlilik Politikamıza ait metni indirmek için tıklayınız.

VELİNİN AÇIK RIZA BEYANI

Belgeyi indirmek için tıklayınız.

ESBAŞ Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (bundan sonra kısaca ESBAŞ olarak anılacaktır.) tarafından işletilmekte olan UZAY KAMPI TÜRKİYE’nin programına katılacak olan ÇOCUĞUM ............. 'nın (KATILIMCININ) yasal velisi sıfatıyla, gerek şahsımla ve gerekse çocuğumla

ilgili olarak alınan kişisel ve nitelikli kişisel verilerim sebebiyle tarafıma şu açıklamalar yapılmıştır;

Tarafımdan alınarak toplanan ve işlenen kişisel veriler;

BAŞVURU FORMU

Katılımcı veya Refakatçi Kayıt Bilgileri Bölümü Kapsamında:

 • Katılımcının; adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, cinsiyeti, doğum tarihi, yaşı, kan grubu, uyruğu, adresi, okul adı, program türü, nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi veya taranmış hali, kamp dönem tarihi, yasal velinin ev telefonu, iş telefonu, cep telefonu, faks numarası, e-posta adresi ve imzası.
 • Refakatçinin; adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, cinsiyeti, doğum tarihi, yaşı, uyruğu, refakatçinin çocuğa yakınlığı.
 • Ulaşım Bölümü Kapsamında: İzmir’e varış ve İzmir’den ayrılış şekli ile ilgili olarak, otobüs kalkış tarihi - saati - yeri,otobüs/hava yolu şirketinin adı, uçuş numarası ve saati

SAĞLIK FORMU

 • Katılımcının; adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyeti, kamp dönemi, özel sağlık sigortası kartınınfotokopisi, kronik hastalığı, bağışıklama bilgileri, soy geçmişi, tıbbi anamnez bilgileri, fizik muayene sonuçları,laboratuvar bulguları, reçetesi, kamp süresince kullanması gereken ilaçları, ebeveynden gelen yazılı ilaç kullanma talimatı, gıda, metal ve başka maddelere alerjisi, beslenme ile ilgili uyulması gereken kısıtlamaları, yasal veli olarak imzam.
 • Katılımcı için doktor veya sağlık merkezleri tarafından verilmiş raporlar. (Gerekli görüldüğü takdirde) Rapor veren doktorun adı, soyadı, diploma numarası, imza ve kaşesi.
 • Anılan kişisel veriler dışında, gerek kendim ve gerekse katılımcı için “UZAY KAMPI TÜRKİYE ” bilgi kitinde verdiğim kişisel veriler de bulunmaktadır. Bundan sonra da, gerek kendimin ve gerekse KATILIMCININ ya da REFAKATÇİNİN lüzumu nedeniyle ESBAŞ’a vereceği kişisel ve nitelikli kişisel verilerimiz olabilecektir.

İndirim Uygulamaları Kapsamında

5 - 6 Günlük kamp programları için:

 • Devlet Memuru İndirimi: Velinin devlet memuru olduğunu gösteren kimlik kartının veya kurumundan alınan yazılı belgenin fotokopisi veya taranmış hali, adı, soyadı, baba adı, T.C. kimlik numarası, kurum sicil no, emekli sicil no, doğum tarihi, görev ve ünvanı, öğrenim durumu, kadro derecesi, görev aylığı, kazanılmış hak aylığı, emekli aylığı.

5 - 6 Günlük ve Özelleştirilmiş kamp programları için:

 • Kardeş İndirimi: Her bir kardeşin nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi veya taranmış hali.

Mail Order Yolu ile Yapılacak Ödemeler Kapsamında:

 • Kredi kartı sahibinin; adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanının veya ehliyetinin önlü arkalı fotokopisi veya taranmış hali, mail order formu, kredi kartı numarası, CVV veya CVV2 kodu, geçerlilik tarihi ve imzası.

“Veri Sorumlusu” sıfatıyla ESBAŞ tarafından;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin toplanması, saklanması, işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin olarak aşağıda açıklanan kurallar uygulanmaktadır. Yukarıda detayları verilen kişisel veriler Veri Sorumlusunun yetki verdiği ilgili birim yetkililerince, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplanabilmektedir.

ESBAŞ - Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş., T.C. Anayasası’nın 20. maddesi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili maddelerinin gerektirdiği şekilde ve anılan Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan koşullara dayalı olarak, kişisel verilerin işlenmesi hususunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlarla ve amaçla bağlantılı olarak; sınırlı ve ölçülü bir şekilde kişisel verileri işleme faaliyeti yapmakta ve kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. ESBAŞ, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı şartlara uygun hareket etmektedir. ESBAŞ, hukuka uygun kişisel veri işleme amacı kapsamında gerekli tedbirleri alarak, lüzumu halinde kişisel veri sahiplerinin, genel ve özel nitelikli kişisel verilerini mevzuata uygun şekilde üçüncü kişilerle, ilgili kamu kurum veya kuruluşlarına aktarabilmektedir. ESBAŞ, kişisel verilerin aktarılmasında 6698 sayılı Kanunun 8. ve 9. maddelerinde yazılı şartlara uygun hareket etmektedir. Toplanmakta olan kişisel verilerimizin, ESBAŞ’ın 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’ndan, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nden, ilgili diğer mevzuattan ve sözleşmelerden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için de zorunlu olması nedenleriyle UZAY KAMPI TÜRKİYE İşleticisi ve icabında “Sağlık Hizmeti Sunucusu” sıfatıyla işlenmekte, ilgili mevzuat hüküm ve izinleri doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmakta ve yine aynı hükümlerin izin verdiği süre boyunca uygun güvenlik mekanizmalarının tesis edildiği sistemlerde saklanmaktadır. ESBAŞ, T.C. Anayasası’nın 20. maddesi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlenen kişileri aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin hukuka uygun yollarla bilgi talep etmeleri durumunda kendilerine gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Kişisel veri sahiplerinin 6698 sayılı yasanın Maddesinde sayılı olup aşağıda sayılan haklara sahip olduğunu tarafıma söylenmiştir. Kişisel verileri işlenen her bir gerçek kişinin; şahsına ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talebinde bulunma, verilerin işlenme amaçlarını ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bilgilerin yurt içinde veya dışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve eğer aktarıldı ise bu üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesini, değişmesi halinde güncellenmesini talep etme, veri işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini talep etme, düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin verilerin paylaşıldığı 3. taraflara da bildirilmesini talep etme, işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişisel verisi işlenenin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle kişisel verisi işlenenin zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı; Veri Sorumlusunun mevzuattan ve iş bu sözleşmeden doğan hakları saklı kalmak üzere, bulunmaktadır.

Ben, yukarıda bahsedilen konularla ilgili tüm taleplerimi https://www.spacecampturkey.com/tr/KVKKBilgiTalep.pdf dosyasını doldurarak, UZAY KAMPI TÜRKİYE’nin aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden herhangi birine posta, faks veya e-posta yöntemlerinden herhangi birini tercih ederek yazılı olarak iletebileceğim hususunda bilgilendirildim. Yapılan tüm bilgilendirmelerden sonra, KENDİ HÜR İRADEMLE; yukarıda belirtilen hususlara ilişkin olarak; ESBAŞ’ın “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerek benim ve gerekse velisi olduğum KATILIMCININ kişisel verilerini toplamasına, saklamasına, işlemesine ve aktarmasına RIZAM VARDIR. İşbu beyanı açıkça okudum, anladım ve kabul ediyorum.

spacecampturkey.com ve uzaykampiturkiye.com çerez politikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş (ESBAŞ) Uzay Kampı Türkiye (aşağıda kısaca “Uzay Kampı Türkiye” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır ve Uzay Kampı Türkiye Gizlilik Politikasının ekini oluşturmaktadır.

Birçok web sitesi gibi, spacecampturkey.com ve uzaykampiturkiye.com (aşağıda kısaca “Portal” olarak anılacaktır.) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, Portal üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Uzay Kampı Türkiye, bu Politika’yı Portal’da hangi çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

Çerez ("Cookie") Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için http://www.aboutcookies.org ve http://www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.

 • Sahibine göre, Portal çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Portal çerezleri, Uzay Kampı Türkiye tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.
 • Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Portal’ı terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.
 • Kullanım amaçlarına göre, Portal’da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.
  Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?
  Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi Uzay Kampı Türkiye için son derece önemlidir. Bununla birlikte, Portal’ın çalışması için zorunlu olan Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı Çerezlerin kapatılması halinde Portal’ın çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız. Portal’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerini ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
  • Ziyaretçiler, Portal’ı görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya http://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Portal’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
  • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
  • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
  • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
  • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahip?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Uzay Kampı Türkiye’e başvurarak, kendileriyle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Rıza ve Politika'daki Değişiklikler

Uzay Kampı Türkiye, Politika ile ziyaretçilerine Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, Portal’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Portal’ın kullanmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Uzay Kampı Türkiye, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel PolitikaPortal’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Son güncelleme tarihi: 05/04/2018

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Portal’ı ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Portal’ın düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler Portal’ın işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri Portal’ı kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde Portal, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Portal tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Teknik Çerezler

Teknik çerezler ile Portal’ın çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Hedefleme/Reklam Çerezleri

Portal’da kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

Kullanıcıların tercihlerini farklı Portal sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler

Analitik çerezler ile Portal’ı ziyaret edenlerin sayıları, Portal’da görüntülenen sayfaların tespiti, Portal ziyaret saatleri, Portal sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir

Uzay Kampı Türkiye Çerez Politikasını indirmek için tıklayınız.

Üste Çık