VELİNİN AÇIK RIZA BEYANI

Belgeyi indirmek için tıklayınız.

ESBAŞ Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (bundan sonra kısaca ESBAŞ olarak anılacaktır.) tarafından işletilmekte olan UZAY KAMPI TÜRKİYE’nin programına katılacak olan ÇOCUĞUM ............. 'nın (KATILIMCININ) yasal velisi sıfatıyla, gerek şahsımla ve gerekse çocuğumla

ilgili olarak alınan kişisel ve nitelikli kişisel verilerim sebebiyle tarafıma şu açıklamalar yapılmıştır;

Tarafımdan alınarak toplanan ve işlenen kişisel veriler;

BAŞVURU FORMU

Katılımcı veya Refakatçi Kayıt Bilgileri Bölümü Kapsamında:

  • Katılımcının; adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, cinsiyeti, doğum tarihi, yaşı, kan grubu, uyruğu, adresi, okul adı, program türü, nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi veya taranmış hali, kamp dönem tarihi, yasal velinin ev telefonu, iş telefonu, cep telefonu, faks numarası, e-posta adresi ve imzası.
  • Refakatçinin; adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, cinsiyeti, doğum tarihi, yaşı, uyruğu, refakatçinin çocuğa yakınlığı.
  • Ulaşım Bölümü Kapsamında: İzmir’e varış ve İzmir’den ayrılış şekli ile ilgili olarak, otobüs kalkış tarihi - saati - yeri,otobüs/hava yolu şirketinin adı, uçuş numarası ve saati

SAĞLIK FORMU

  • Katılımcının; adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyeti, kamp dönemi, özel sağlık sigortası kartınınfotokopisi, kronik hastalığı, bağışıklama bilgileri, soy geçmişi, tıbbi anamnez bilgileri, fizik muayene sonuçları,laboratuvar bulguları, reçetesi, kamp süresince kullanması gereken ilaçları, ebeveynden gelen yazılı ilaç kullanma talimatı, gıda, metal ve başka maddelere alerjisi, beslenme ile ilgili uyulması gereken kısıtlamaları, yasal veli olarak imzam.
  • Katılımcı için doktor veya sağlık merkezleri tarafından verilmiş raporlar. (Gerekli görüldüğü takdirde) Rapor veren doktorun adı, soyadı, diploma numarası, imza ve kaşesi.
  • Anılan kişisel veriler dışında, gerek kendim ve gerekse katılımcı için “UZAY KAMPI TÜRKİYE ” bilgi kitinde verdiğim kişisel veriler de bulunmaktadır. Bundan sonra da, gerek kendimin ve gerekse KATILIMCININ ya da REFAKATÇİNİN lüzumu nedeniyle ESBAŞ’a vereceği kişisel ve nitelikli kişisel verilerimiz olabilecektir.

İndirim Uygulamaları Kapsamında

5 - 6 Günlük kamp programları için:

  • Devlet Memuru İndirimi: Velinin devlet memuru olduğunu gösteren kimlik kartının veya kurumundan alınan yazılı belgenin fotokopisi veya taranmış hali, adı, soyadı, baba adı, T.C. kimlik numarası, kurum sicil no, emekli sicil no, doğum tarihi, görev ve ünvanı, öğrenim durumu, kadro derecesi, görev aylığı, kazanılmış hak aylığı, emekli aylığı.

5 - 6 Günlük ve Özelleştirilmiş kamp programları için:

  • Kardeş İndirimi: Her bir kardeşin nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi veya taranmış hali.

Mail Order Yolu ile Yapılacak Ödemeler Kapsamında:

  • Kredi kartı sahibinin; adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanının veya ehliyetinin önlü arkalı fotokopisi veya taranmış hali, mail order formu, kredi kartı numarası, CVV veya CVV2 kodu, geçerlilik tarihi ve imzası.

“Veri Sorumlusu” sıfatıyla ESBAŞ tarafından;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin toplanması, saklanması, işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin olarak aşağıda açıklanan kurallar uygulanmaktadır. Yukarıda detayları verilen kişisel veriler Veri Sorumlusunun yetki verdiği ilgili birim yetkililerince, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplanabilmektedir.

ESBAŞ - Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş., T.C. Anayasası’nın 20. maddesi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili maddelerinin gerektirdiği şekilde ve anılan Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan koşullara dayalı olarak, kişisel verilerin işlenmesi hususunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlarla ve amaçla bağlantılı olarak; sınırlı ve ölçülü bir şekilde kişisel verileri işleme faaliyeti yapmakta ve kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. ESBAŞ, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı şartlara uygun hareket etmektedir. ESBAŞ, hukuka uygun kişisel veri işleme amacı kapsamında gerekli tedbirleri alarak, lüzumu halinde kişisel veri sahiplerinin, genel ve özel nitelikli kişisel verilerini mevzuata uygun şekilde üçüncü kişilerle, ilgili kamu kurum veya kuruluşlarına aktarabilmektedir. ESBAŞ, kişisel verilerin aktarılmasında 6698 sayılı Kanunun 8. ve 9. maddelerinde yazılı şartlara uygun hareket etmektedir. Toplanmakta olan kişisel verilerimizin, ESBAŞ’ın 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’ndan, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nden, ilgili diğer mevzuattan ve sözleşmelerden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için de zorunlu olması nedenleriyle UZAY KAMPI TÜRKİYE İşleticisi ve icabında “Sağlık Hizmeti Sunucusu” sıfatıyla işlenmekte, ilgili mevzuat hüküm ve izinleri doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmakta ve yine aynı hükümlerin izin verdiği süre boyunca uygun güvenlik mekanizmalarının tesis edildiği sistemlerde saklanmaktadır. ESBAŞ, T.C. Anayasası’nın 20. maddesi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlenen kişileri aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin hukuka uygun yollarla bilgi talep etmeleri durumunda kendilerine gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Kişisel veri sahiplerinin 6698 sayılı yasanın Maddesinde sayılı olup aşağıda sayılan haklara sahip olduğunu tarafıma söylenmiştir. Kişisel verileri işlenen her bir gerçek kişinin; şahsına ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talebinde bulunma, verilerin işlenme amaçlarını ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bilgilerin yurt içinde veya dışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve eğer aktarıldı ise bu üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesini, değişmesi halinde güncellenmesini talep etme, veri işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini talep etme, düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin verilerin paylaşıldığı 3. taraflara da bildirilmesini talep etme, işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişisel verisi işlenenin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle kişisel verisi işlenenin zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı; Veri Sorumlusunun mevzuattan ve iş bu sözleşmeden doğan hakları saklı kalmak üzere, bulunmaktadır.

Ben, yukarıda bahsedilen konularla ilgili tüm taleplerimi https://www.spacecampturkey.com/tr/KVKKBilgiTalep.pdf dosyasını doldurarak, UZAY KAMPI TÜRKİYE’nin aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden herhangi birine posta, faks veya e-posta yöntemlerinden herhangi birini tercih ederek yazılı olarak iletebileceğim hususunda bilgilendirildim. Yapılan tüm bilgilendirmelerden sonra, KENDİ HÜR İRADEMLE; yukarıda belirtilen hususlara ilişkin olarak; ESBAŞ’ın “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerek benim ve gerekse velisi olduğum KATILIMCININ kişisel verilerini toplamasına, saklamasına, işlemesine ve aktarmasına RIZAM VARDIR. İşbu beyanı açıkça okudum, anladım ve kabul ediyorum.

Üste Çık